Wednesday, November 23, 2011

రమణామృతము

1.   కర్త నేననే భావనొద్దురా
      కర్మ ఫలముపై ఆశవీడరా


2.   ఉట్టినెక్కక స్వర్గమెక్కడా
      నిన్నుతెలియక పరుల చింతనా


3.   సిద్ధులందు నీ దృష్టి నిలిచెనా
      పతనమౌను నీ తత్త్వ జీవనం


4.   ఇంద్రియాలకు కేంద్రమేదియో
      పరమతత్వపు మూలమే అది


5.   రమణనామమే పరమపావనం
      నిత్యస్మరణతో ముక్తి నిశ్చయం


6.   కర్మశీలుడూ భావశూన్యుడూ
      శుద్ధ చిత్తుడూ జీవన్ముక్తుడూ


7.   నీవు ఎవరనే నిత్యచింతనే
      అన్ని నీవనే తెలివి నిచ్చురా
   
8.   అద్దమందు నీ ప్రతిమలాగునే
      ప్రత్యగాత్మయే జీవాత్మగానయే


9.   నేనెవరనే సత్యశోధనే
      రమణ మార్గపు జ్ఞానసాధనం


10. అహం అన్నదీ ఎచటనున్నదీ
      ఈ విచారణే జ్ఞానపద్ధతి


11. నేను లేని ఈ అనుభవంబదే
      రమణదేవుని అనుగ్రహంబులే


12. బంధముక్తికీ అతీతమైనదీ
      బాహ్యహీనమౌ ఆత్మస్వస్థితి


13. అహంకారమే అణగినంతనే
      ఆత్మరూపము వెలుగునంతనే


14. వృత్తులన్నియూ అహంవెంబడే
      అహంవృత్తియే మనసుయైనది


15. వలను చిక్కిన పక్షిలాగున
      శ్వాస నిలిపితే మనసు నిలచును


16. చిత్తమందునీ మనసు నిలిచెనా
      స్వప్రకాశమౌ ఆత్మ దర్శనం


17. అరుణశైలమే పుణ్యథామము
      జ్ఞానసిద్ధిదం గిరి ప్రదక్షిణం


18. విను నిశీథిలో ప్రజ్వరిల్లిన
      జ్ఞాన జ్యోతియే రమణ భాస్కరం


19. కేవలంబు నీ నామ స్మరణచే
      పట్టిలాగెనే రమణ మంత్రమై


20. వేదవిద్యలు తెలియకున్ననూ
      ఒక్క చూపుతో తేటతెల్లమౌ


21. మోహమందునా చిక్కకుండుమా
      రమణుచరణమూ విడువకుండుమా

Monday, November 21, 2011

వస్తున్నాడొయ్ -- song on krishna


వస్తున్నాడొస్తున్నాడొస్తున్నాడోయ్
నల్లనివాడల్లరివాడొస్తున్నాడోయ్

సాగరగర్భంలో సోమకాసురుని తృంచి
వేదాలగాచినోడొస్తున్నాడోయ్

నీట మునిగిన భువిని
              మూపురాన కెత్తుకోన్న
శ్రీకూర్మ రూపుడిక వస్తున్నాడోయ్

హిరణ్యాక్షునిజంపి అవనిభారముదీర్చి
ఆదివరాహమూరితి వస్తున్నాడోయ్

ప్రహ్లాదవరదుడై హిరణ్యకశిపునడచి
నరసింహమైన వాడొస్తున్నాడోయ్

బలి గర్వమణచి సురవరులను బ్రోచి
వామనావతారుడిదిగో వస్తున్నాడోయ్

హుంకరించు క్షాత్రకుల పరిమార్చిగాచి
భార్గవరాముడిక వస్తున్నాడోయ్

రావణుని వధించి రమణి సీత నేలిన
ధర్మమూర్తి రాముడు వస్తున్నాడోయ్


కోకోటి మహిమల గోపాలుర గాచిన
రాథాంతరంగుడు వస్తున్నాడోయ్

ధర్మాల సారాన్ని నరులకు బోధింప
గౌతముండదిగో వస్తున్నాడోయ్

కలియుగంబులోన జనులపాపముబాప
శ్రీ వేంకటేశుడై వస్తున్నాడోయ్

అమ్మడేడే ముద్దుగుమ్మడేడే -- song


అమ్మడేడే ముద్దుగుమ్మడేడే     
బొజ్జనిండ పాలుతాగి వీడు పండుకోడే

నల్లవాడే ఒట్టి దొంగవాడే
పొరుగిండ్ల పాలుపెరుగు జుర్రు తాడే

అందగాడే వీడు అల్లరివాడే
అదిలించబోతే వీడు అలుగుతాడే

వన్నెకాడే వీడు సిగ్గులోడే
సొట్టబుగ్గల చిన్నినవ్వుల సొగసుకాడే

కాళ్ళాకు గజ్జెలు కట్టి
                   కస్తూరి తిలక మెట్టి
పట్టూదట్టీలు కట్టి
                   పరుగిడుతాడే

ఒకచోట నిలువలేని
                   వరహాల పిల్లగాడు
వరాల పట్టివాడు
       వచ్చినాడే

చక్కాని మోమువాడు
       చురుకు చూపులవాడు
ముద్దుమాటలవాడు
       వేగరాడే

కన్నయ్యరారా అంటే
       బిరబిరబిరబిర వచ్చేస్తాడే
ముద్దివ్వరారా అంటే
       మురిపాల కురిపిస్తాడే

మన్నుతినేటివాడు
       మహీమాల చూపేటోడు
మా ఇంటి వన్నెకాడు
       చేరరాడే